1. Offertes

Offertes van à Propos (Contractant 1) zijn geheel vrijblijvend. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, blijven offertes 1 week voor u staan.

2. Overeenkomst

Contractant 2 dient (mits anders vermeld) overeenkomst binnen 7 dagen na dagtekening ondertekend te retourneren aan à Propos Produkties. à Propos behoudt zich het recht voor deze overeenkomst als vervallen te beschouwen indien de genoemde termijn wordt overschreden.

3. Kosten opdrachtgever

Kosten zoals publiciteit, BUMA STEMRA, etc. zijn ten laste van de opdrachtgever. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Accommodatie

Contractant 2 dient zorg te dragen voor een geschikte accommodatie waar orkest, artiest en anderen zich kunnen omkleden en vertoeven tijdens de pauzes, alsmede een redelijk podium, waarop voldoende ruimte is om instrumenten of apparatuur van het orkest c.q. artiest en/of attractie te plaatsen en op te treden. Genoemde accommodatie dient goed verwarmd te zijn, voorzien van een goede verlichting met spiegels en stopcontact, en moet kunnen worden afgesloten. Daarbij zal contractant 2 dienen te zorgen voor elektriciteitsaansluiting nabij het podium van minimum 220 volt, 16 Ampère.

5. Weersomstandigheden

Wanneer een optreden plaats vindt in de open lucht, dient het podium deugdelijk afgeschermd en afgedekt te zijn. De weersomstandigheden mogen geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, kleding, apparatuur en overige bezittingen.

6. Overmacht

Bij politieverbod, verbod of maatregelen door overheid, brand, epidemie, oorlog en omwenteling, alsmede bij alle soortelijke gevallen en van andere gevallen van overmacht, die à Propos buiten haar schuld verhinderen om het optreden geheel of gedeeltelijk op de aangegeven plaats en tijd te laten plaatsvinden, is à Propos gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat à Propos alsdan gehouden is tot het betalen van enige schadeloosstelling. à Propos is echter wel gerechtigd de totaal overeengekomen prijs in rekening te brengen.

7. Annuleren en vergunningen

Contractant 2 is niet gerechtigd een door hem gesloten overeenkomst te annuleren, ook niet op grond van bijzondere omstandigheden, zoals weersomstandigheden. Indien à Propos door omstandigheden buiten de schuld van à Propos niet kan optreden, dan is contractant 2 behoudend tot betaling van het volledige bedrag zonder aftrek van kosten of korting. Contractant 2 staat in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan zich bij weigeringen niet op overmacht beroepen. Tevens moet contractant 2 ervoor zorgen dat bij bijv. weersomstandigheden à Propos toch kan optreden door voor overdekte ruimte te zorgen.

8. Betaling

Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% en met intresten a rato van de Euribor met een opslag van 2,5% per jaar.

9. Consumpties

Contractant 2 verplicht zich ten minste 1 consumptie per persoon per uur aan te bieden tijdens de overeengekomen uren van het optreden.

10. Schade

Contractant 2 is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan voor of tijdens het optreden of door optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor eventuele schade door derden tijdens de voorbereidingen van het optreden, tijdens het optreden zelf en na het optreden in de locatie toegebracht.

11. Annulering door overmacht

à Propos is gerechtigd de overeenkomst te annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor het geplande optreden, ingeval de artiest op de overeengekomen datum niet kan optreden wegens onvoorziene omstandigheden als ziekte en force majeur. In dit geval zal contractant 2 van à Propos of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.

12. Betalingsvorm facturen

Behoudens anders luidende bepaling, zijn onze facturen via de bank betaalbaar.

13. Nederlands recht

Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

14. ''Huurovereenkomst''

Contractant 2 huurt een programma van à Propos in, onder de condities en voorwaarden zoals genoemd in de overeenkomst.

 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zuid-Limburg onder het nummer 14120348.

Contactgegevens

à Propos Produkties
Maastrichterlaan 105
6191 RT Beek

 +31 (0)6 22 37 72 58
  info@aproposprodukties.nl

Kamer van Koophandel: 14120348
Algemene voorwaarden

Like ons op Facebook